ส่วนที่ 2 : สถานศึกษาปลอดภัย และสุขภาพอนามัยดี

  1. จัดทำนโยบายความปลอดภัยในสถานศึกษา

นโยบายด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของโรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 5

2. มีแผนงานและงบประมาณ ดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา

แผนปฏิบัติการประจำปีด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา