ข่าวสารและประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านความปลอดภัย

รายงานสภาพอากาศประจำวัน

แนวทางการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา

ความรู้ความปลอดภัยในการทำงาน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสดาฯ สยามบรมราชกุมารี

แนวทางการรณรงค์การฉีดวัคซีนโควิด-19

5ดี กับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19

บทบาทของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการรณรงค์ฉีดวัคซีนโควิด

ความรู้เบื้องต้นที่ควรรู้ในการเปิดภาคเรียน 2565

แนวปฏิบัติการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

ส่วนที่ 1.pdf
ส่วนที่ 2.pdf

แนวปฏิบัติระหว่างเปิดภาคเรียน

ส่วนที่ 3.pdf

แผนเผชิญเหตุ ด้านความปลอดภัย 4 กลุ่มภัย /COVID-19

ส่วนที่ 4.pdf

สื่อ Safety ประชาสัมพันธ์การทำงานอย่างปลอดภัย

สื่อ Safety การจัดสถานศึกษาเพื่อความปลอดภัย