ประวัติโรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ ๕

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ ๕ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๓๓ หมู่ที่ ๑ ตำบลจริม อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ หรือผังที่ ๔๑ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๒ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ๒ ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ บนเนื้อที่ประมาณ ๑๖ ไร่ เขตบริการการศึกษาหมู่ที่ ๑ บ้านปากดง ตำบลจริม อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ห่างจากอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ประมาณ ๔๖ กิโลเมตร ห่างจากอำเภอท่าปลา ประมาณ ๖ กิโลเมตร ห่างจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๒ ประมาณ ๖๔ กิโลเมตร


โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ ๕ ตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๑๖ 

เปิดสอนครั้งแรก เป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ ๔ โดยความร่วมมือของราษฎรในผังที่ ๔๐ ๔๑ และ ๔๒ ที่อพยพมาจากอ่างเก็บน้ำเหนือเขื่อนสิริกิติ์ช่วยกันสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขนาดกว้าง ๘๐ เมตร ยาว ๑๖ เมตร หลังคามุงหญ้าคา ฝาไม้ไผ่ ใช้วัสดุท้องถิ่นทำโต๊ะ และม้านั่งนักเรียน ซึ่งมีนายผาย  ใจหล้า ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑ ตำบลจริม อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์เป็นผู้นำในการพัฒนา และทำการเปิดสอนเมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๑๖ โดยมอบหมายให้นายเดช  แปงการิยา ครูใหญ่โรงเรียนบ้านสีเสียดบำรุง ทำหน้าที่รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ มีครูมาช่วยราชการ ๑ คน ครูช่วยสอน ๑ คน ต่อมานิคมสร้างตนเองลำน้ำน่าน จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้จัดสรรที่ดินให้จำนวน ๑๖ ไร่ กว้าง ๘๐ วา ยาว ๘๐ วา ในผังที่ ๔๑ พร้อมทั้งจัดสรรงบประมาณสร้างอาคารเรียนจำนวน ๑ หลัง ขนาด ๓ ห้องเรียน บ้านพักครู ๑ หลัง สุขาจำนวน ๒ ห้อง ๑ หลัง ตามแบบของกรมประชาสงเคราะห์ และได้รับการอนุมัติให้เปิดเป็นโรงเรียนเอกเทศจากทางจังหวัดที่เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงประถมศึกษาปีที่ ๔ พร้อมทั้งแต่งตั้งให้ นายเดช แปงการิยา ดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ ๕  

ประวัติผู้บริหาร

๑. นายเดช แปงการิยา ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๖-๒๕๒๓

๒. นายชาญ นันตะเงิน ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๓-๒๕๓๐

๓. นายอุทิศ เชื้อภักดี ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๐-๒๕๓๒

๔. นายโชคชัย ดีเจือ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๒-๒๕๓๖

๕. นายสง่า มีอินถา ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๖-๒๕๔๐

๖. นายจันทร์แสร์ ทิพย์ลุ้ย ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๔๑

๗. นางสมอง ชัยทอง ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๑-๒๕๔๕

๘. นายมังกร เรือนอินทร์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๕๐

๙. นายประสพโชค มาเลี้ยง ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๓

๑๐. นายสำราญ แปงการิยา ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๖

๑๑. นางสุภัทิรา วารี (รักษาราชการแทน)ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๘

๑๒. นายดำเนิน ฝั้นถา ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๒

๑๓. นายสุริยันต์ พิมใจ (รักษาราชการแทน)ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๓

๑๔. นางสาวนพรัตน์  ศักลอ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๖
๑๔. นางขนิษฐา  บุตรที ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๖-ปัจจุบัน