ทำเนียบข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา

นางสาวนพรัตน์ ศักลอ

ผู้อำนวยการชำนาญการ

ศษ.ม. การบริหารการศึกษา

หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

น.ส.สุพิชฌาย์ แปงกริยา

ครู คศ.1

ค.บ. การประถมศึกษา


หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ

น.ส.พินันทา วัฒนาตระกูลวงศ์

ครู ค.ศ.1

ค.บ. คณิตศาสตร์


หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

นายสุริยันต์ พิมใจ

ครูชำนาญการพิเศษ

วท.บ. ฟิสิกส์


หัวหน้าผ่ายบริหารบุคคล

นายเบญญา สัมพันธสิทธิ์

ครูผู้ช่วย

ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ

ครูผู้สอนสังคมศึกษา

นายอภิสิทธิ์ สว่างทิศ

ครูอัตราจ้างงบฯโรงเรียน

ค.บ. สังคมศึกษา


ครูธุรการ

น.ส.เจนจิรา ตันใจ

ลูกจ้างชั่วคราว สพป.อต.2

ค.บ. สังคมศึกษา


นักการภารโรง

นายไสว อุ่นแก้ว

ลูกจ้างชั่วคราว สพป.อต.2

มัธยมศึกษาปีที่ 6