ข่าวประชาสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 5 รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการทดสอบ RT NT และ O-NET ประจำปีการศึกษา 2564

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 5 จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศประจำปีการศึกษา 2564

นางสาวนพรัตน์  ศักลอ ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 5 ได้ให้การต้อนรับการตรวจเยี่ยมการสอบ NT ประจำปีการศึกษา 2564 โดยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 5 จัดการทดสอบ NT ประจำปีการศึกษา 2564

วันแม่แห่งชาติ โรงเรียนนิคมฯสงเคราะห์ 5เรียงความเพื่อรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 2564

โดยคุณครูสุพิชฌาย์ แปงกริยา ครู คศ. 1

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 5

กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน พร้อมมอบชุดการเรียนรู้เพื่อพัฒนานักเรียน ระหว่างวันที่ 17-31 พ.ค. 2564

วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น. คณะครูโรงเรียน

นิคมฯสงเคราะห์ 5 ได้รับมอบหมายจากนางสาวนพรัตน์ ศักลอ

ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้ดำเนินการเยี่ยมบ้านนักเรียน พร้อมมอบชุด

การเรียนรู้เพื่อพัฒนานักเรียนในการเรียนแบบ On Hand ในระหว่าง

วันที่ 17-31 พ.ค. 2564 โดยคุณครูประจำชั้นได้ชี้แจงแนวทางให้

ผู้ปกครองรับทราบถึงแนวทางการจัดการเรียนรู้สำหรับนักเรียน

ในช่วงที่เรียนรู้อยู่ที่บ้าน ทั้งด้านวิชาการ และทักษะที่จำเป็นในการ

ใช้ชีวิตประจำวันอย่างเหมาะสมตามวัย

กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1

วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น. นางสาวนพรัตน์

ศักลอ ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมทั้งคณะครูและบุคลากรทาง

การศึกษาโรงเรียนนิคมฯสงเคราะห์ 5 จัดการประชุมผู้ปกครอง

นักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1 โดยมีการชี้แจงผลการ

จัดการเรียนรู้ผลการดำเนินงานในสถานศึกษาในปีการศึกษา 2563

พร้อมทั้งแจ้งแนวทางการจัดการศึกษาในปีการศึกษา 2564

ณ โรงอาหารโรงเรียนนิคมฯสงเคราะห์ 5

กิจกรรมมอบทุนเสมอภาคเพิ่มเติมภายใต้สถานการณ์ Covid-19 ให้นักเรียนกลุ่มรอยต่อเพิ่มเติม

วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 นางสาวนพรัตน์ ศักลอ ผู้อำนวย

การโรงเรียน และนางสาวพินันทา วัฒนาตระกูลวงศ์ ได้มอบทุนจาก

กสศ. ซึ่งจัดสรรทุนเสมอภาคเพิ่มเติมภายใต้สถานการณ์ Covid-19

ให้นักเรียนกลุ่มรอยต่อเพิ่มเติม จำนวน 3 ทุนๆละ 800 บาท ให้กับผู้

ปกครองนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 ที่กำลังจะขึ้นชั้นประถมศึกษาปี

ที่ 1 ในปีการศึกษา 2564 ณ ห้องผู้อำนวยการโรงเรียน

นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 5

กิจกรรมพัฒนาอาคารสถานที่ เพื่อเปลี่ยนเสาอาคารเรียน และปรับภูมิทัศน์โรงเรียนเพื่อความปลอดภัย

วันที่ 28-29 เมษายน 2564 นางสาวนพรัตน์ ศักลอ ผู้อำนวย

การโรงเรียน พร้อมทั้งคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผู้นำชุมชน และชาวบ้านชุมชนบ้านปากดง ได้ร่วมกันเปลี่ยนเสา

อาคารเรียน ป. 1 ฉ ที่ชำรุดจำนวน 7 เสา ซึ่งเป็นอาคารเรียนที่ใช้ใน

การจัดการเรียนการสอนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

นอกจากนั้นยังช่วยพัฒนาตัดแต่งกิ่งไม้ในโรงเรียนนิคมฯ

สงเคราะห์ 5 ที่อยู่ใกล้สายไฟฟ้า ให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

กิจกรรมห่มผ้าพระธาตุและสรงน้ำ ประจำปี 2564 ณ วัดน้ำปึง

วันที่ 27 เมษายน 2564 นางสาวนพรัตน์ ศักลอ ผู้อำนวยการ

โรงเรียนพร้อมทั้งคณะครู และชาวบ้านชุมชนบ้านปากดง ได้ร่วม

ทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ พร้อมทั้งร่วม

ประเพณีแห่ผ้าขึ้นห่มพระธาตุ และสรงน้ำพระธาตุ ซึ่งเป็นประเพณี

สำคัญที่สืบสานและทำกันมาตลอดในทุกปี ณ วัดน้ำปึง หมู่ที่ 1 ตำบล

จริม อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์