ข่าวประชาสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2563

กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 9 เมษายน 2564 นางสาวนพรัตน์ ศักลอ ผู้อำนวยการโรงเรียน

พร้อมทั้งคณะครู และผู้ปกครองได้พานักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่

1-6 จำนวน 46 คน ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้สวนเกษตรอินทรีย์ และ

อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย ณ จังหวัดสุโขทัย เพื่อให้นักเรียนได้

เรียนรู้และได้รับประสบการณ์จริงนอกห้องเรียน เป็นการเปิดโลกทัศน์

แห่งการเรียนรู้ ส่งเสริมสมรรถนะการเรียนรู้ของนักเรียนในศตวรรตที่

21

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนที่สำเร็จ การศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 7 เมษายน 2564 นางสาวนพรัตน์ ศักลอ ผู้อำนวยการโรงเรียน

ได้เป็นประธานกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนที่จบการศึกษา ระดับชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีนักเรียนที่สำเร็จ

การศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 4 คน ซึ่งกิจกรรม

ในครั้งนี้มีพิธีรับมอบประกาศนียบัตร พิธีบายศรีสู่ขวัญ และการกล่าว

ขอบคุณของนักเรียนต่อคุณครู พร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก

ณ หอประชุมโรงเรียนนิคมฯสงเคราะห์ 5

สอบข้อสอบกลางมาตรฐานระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 5 เมษายน 2564 นางสาวนพรัตน์ ศักลอ ผู้อำนวยการโรงเรียน

เป็นประธานสนามสอบโดยใช้ข้อสอบกลางมาตรฐานระดับเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 4 คน โดยเป็นการสอบประเมิน

ความสามารถวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษา

อังกฤษ ณ โรงเรียนนิคมฯสงเคราะห์ 5

โครงการเติมน้ำใจเป็นน้ำเย็น

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 5 ขอเชิญร่วมบริจาคทุนทรัพย์เพื่อจัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็นให้กับนักเรียนโรงเรียนนิคมฯสงเคราะห์ 5 เพื่อให้ลูกๆ นักเรียนได้ดื่มน้ำเย็นดับกระหาย คลายร้อน ร่วมแบ่งปันน้ำใจ เป็นน้ำเย็นให้เด็กๆ กันนะครับ

กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 30 มีนาคม 2564 นางสาวนพรัตน์ ศักลอ ผู้อำนวยการโรงเรียน

พร้อมทั้งคณะครู และผู้ปกครองได้พานักเรียนระดับอนุบาล 2-3

จำนวน 7 คน ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้สวนเกษตรอินทรีย์ และอุทยาน

ประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย ณ จังหวัดสุโขทัย เพื่อให้นักเรียนได้

เรียนรู้และได้รับประสบการณ์จริงนอกห้องเรียน เป็นการเปิดโลกทัศน์

แห่งการเรียนรู้ให้กับเด็กปฐมวัย ส่งเสริมสมรรถนะการเรียนรู้ของเด็ก

ปฐมวัยในศตวรรตที่ 21

สอบประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 24 มีนาคม 2564 นางสาวนพรัตน์ ศักลอ ผู้อำนวยการโรงเรียน

เป็นประธานสนามสอบการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563

จำนวน 8 คน โดยเป็นการสอบประเมินความสามารถด้านภาษาไทย

และความสามารถด้านคณิตศาสตร์ ณ โรงเรียนนิคมฯสงเคราะห์ 5

กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 13 มีนาคม 2564 นางสาวนพรัตน์ ศักลอ ผู้อำนวยการโรงเรียน

ได้เป็นประธานเปิดกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่ม

สาระการเรียนรู้ ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 โดยจัดขึ้น

จำนวน 2 วัน คือวันที่ 13 และ 20 มีนาคม 2564 เพื่อเป็นการเตรียม

ความพร้อมให้กับนักเรียนก่อนเข้ารับการสอบวัดผลปลายภาคเรียน

ที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนนิคมฯสงเคราะห์ 5

สอบประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 18 มีนาคม 2564 นางสาวนพรัตน์ ศักลอ ผู้อำนวยการโรงเรียน

ประธานสนามสอบ และคณะกรรมการคุมสอบ ได้จัดประเมินความ

สามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 7 คน โดยเป็นการสอบวัดความ

สามารถด้านการอ่านออกเสียง และด้านการอ่านรู้เรื่อง ณ สนามสอบ

โรงเรียนนิคมฯสงเคราะห์ 5

เวลา 14.00 น. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 4 คน

ได้รับบริการวัคซีนสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคบาดทะยัก จากเจ้าหน้าที่

สาธารณสุขจากโรงเรียนพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลจริม อำเภอ

ท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

กิจกรรมเข้าค่ายเดินทางไกลลูกเสือเนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 11 มีนาคม 2564 นางสาวนพรัตน์ ศักลอ ผู้อำนวยการลูกเสือ

โรงเรียน พร้อมคณะผู้กำกับลูกเสือ และรองผู้กำกับลูกเสือ ได้จัด

กิจกรรมเข้าค่ายเดินทางไกลลูกเสือและเนตรนารี ประจำปีการศึกษา

2563 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนนิคมฯสงเคราะห์ 5 เพื่อฝึกฝน

ให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และเป็นการประเมินผลการ

เรียนรู้ของผู้เรียนผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตร

การนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการจัดการศึกษา จากคณะอนุกรรมการฯ สพป.อต.เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2/2563

วันที่ 9 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นางสาวนพรัตน์ ศักลอ

ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา

ได้ต้อนรับคณะอนุกรรมการติดตาม​ ตรวจสอบ​ ประเมินผลจาก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์​ เขต​ ๒

ที่ออกติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการเรียน

การสอน ณ ห้องประชุม โรงเรียนนิคมฯสงเคราะห์ 5

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564

วันที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. โรงเรียนนิคมฯสงเคราะห์ 5

ได้จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

โดยมีนายประสิทธิ์ จันทร์ยี เป็นประธานคณะกรรมการ

เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการดำเนินการรับสมัครนักเรียนประจำปี

การศึกษา 2564 การปรับภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน ตลอดจนการจัด

โครงการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนนิคมฯ

สงเคราะห์ 5 ณ ห้องประชุม โรงเรียนนิคมฯสงเคราะห์ 5

พิธีต้อนรับและแสดงความยินดีกับนางสาวนพรัตน์ ศักลอ ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 5

วันที่ 4 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. คณะกรรมการสถานศึกษา

คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนนิคมฯสงเคราะห์ 5

ตลอดจนคณะผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มโรงเรียนท่าปลาพญาจริม

ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับ นางสาวนพรัตน์ ศักลอ ในการเข้า

รับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน นิคมฯสงเคราะห์ 5 ณ หอประชุม

โรงเรียนนิคมฯสงเคราะห์ 5

กิจกรรมมอบหน้ากากอนามัยป้องกัน Covid 2019 ให้แก่นักเรียนโรงเรียนนิคมฯสงเคราะห์ 5

วันที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 น. นางสาวนพรัตน์ ศักลอ

ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 5

ได้มอบหน้ากากอนามัยให้กับนักเรียน ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึง

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 54 คน เพื่อป้องกันการติดต่อของโรค

ไวรัสโคโรน่า 2019 ในสถานศึกษา ซึ่งได้รับการสนับสนุนหน้ากาก

อนามัยจากนายพงศธร กวางอธิษฐ์โภคิน ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำ

พร้าสามัคคี ตำบลนางพญา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

กิจกรรมยกช่อฟ้าเอกวิหารพระเจ้าทันใจและทำโรงทาน ณ วัดน้ำปึง

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. นางสาวนพรัตน์ ศักลอ

ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 5

พร้อมคณะครูและนักเรียน ร่วมพิธียกช่อฟ้าเอกวิหารพระเจ้าทันใจ

พร้อมทั้งร่วมทำอาหารมอบให้ผู้มาร่วมงาน ณ วัดน้ำปึง ตำบลจริม

อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยเป็นการส่งเสริมกิจกรรมทางพุทธ

ศาสนาในชุมชน