ข่าวประชาสัมพันธ์ 

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ ๕ ประกาศรับสมัครฯ ตามเอกสารแนบ

ประกาศรับสมัครโรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน.pdf

กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ระดับประถมศึกษา     ประจำปีการศึกษา 2563  

วันที่ 9 เมษายน 2564 นางสาวนพรัตน์  ศักลอ ผู้อำนวยการโรงเรียน

พร้อมทั้งคณะครู และผู้ปกครองได้พานักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่

1-6 จำนวน 46 คน ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้สวนเกษตรอินทรีย์ และ

อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย ณ จังหวัดสุโขทัย เพื่อให้นักเรียนได้

เรียนรู้และได้รับประสบการณ์จริงนอกห้องเรียน เป็นการเปิดโลกทัศน์

แห่งการเรียนรู้ ส่งเสริมสมรรถนะการเรียนรู้ของนักเรียนในศตวรรตที่

21