โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 5 จัดทำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากการติดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยสำนักข่าว NBT 

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 5 ไม่ทนต่อการทุจริต

ประกาศ เรื่อง เสนอยื่นซองประมูลกิจการร้านค้าสวัสดิการ และเครื่องดื่มภายในโรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 5 ประจำปีการศึกษา 2565

ดาวน์โหลด...ประกาศ ฉบับเต็ม

ดาวน์โหลด...แบบฟอร์มการยื่นซองประมูล

มาตรการป้องกันโควิด 19 ในสถานศึกษา ตามกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

          โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 5 ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโควิด 19 ในสถานศึกษา โดยดำเนินมาตรการตามกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้ครู บุคลากร และนักเรียนปลอดภัยจากโรคโควิด 19